0

REGULAMIN

  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

WWW.KOCYK-EXCLUSIVE.PL

 

I. Definicje:

 

Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

Klient - każdy podmiot nabywający produkt u Sprzedawcy.

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Produktu/ów ze Sklepu i/lub też zapłaty za towar.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Sklep- stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący sie w Krakowie przy ul. Olszanickiej 85 (30-241)

Sprzedawca - P.U.H. „KOCYK” Andrzej Koc, ul. Olszanicka 85, 30-241 Kraków, NIP: 6762090364, REGON: 120152429

Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.

Witryna www.kocyk-exclusive.pl – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.kocyk-exclusive.pl umożliwiający zapoznawanie się z asortymentem dostępnym u Sprzedawcy oraz składanie zamówień.

Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

 

II. Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.kocyk-exclusive.pl.
 2. Właścicielem Sklepu, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Witryny, jest Andrzej Koc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „KOCYK” Andrzej Koc, ul. Olszanicka 85, 30-241 Kraków, NIP: 6762090364, REGON: 120152429
 3. Klient korzystający z Witryny może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres sklep@kocyk-exclusive.pl lub pod numerem telefonu +48 510-081-252.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Witryny www.kocyk-exclusive.pl świadczy usługi:
  a) zapoznawania się z asortymentem Sklepu,
  b) składania zamówień przez Klientów,
  c) prowadzenie Konta Klienta.
 5. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 6. Miejscem zawierania umów sprzedaży towarów jest punkt sprzedaży przy ul. Olszanickiej 85 w Krakowie.
 7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, zakupiony alkohol nie podlega dalszej odsprzedaży.

 

III. Konto Klienta

 

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
 3. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik samodzielnie ustala swoje hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionego w formularzu rejestracji przez Użytkownika.
 6. Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera.
 7. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a także akceptacja oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia przez Użytkownika.
 8. Zamówienia mogą być składane wyłączenie przez osoby, które ukończyły 18 lat
 9. Nie dokonuje się sprzedaży pod zastaw lub na kredyt.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych. 
 12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu "Moje Konto". W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

 

  IV. Składanie i realizacja zamówień.

 

 1. Informacje przedstawione na stronie www.kocyk-exclusive.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu.
 3.  W celu złożenia Zamówienia należy:

 a) utworzyć Konto przed złożeniem pierwszego Zamówienia, 

b) zalogować się do Konta,

c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,

d) po dodaniu do koszyka wszystkich Produktów, które mają zostać objęte zakupem należy wyświetlić zawartość koszyka wybierając opcję „koszyk”, a po wyświetleniu zawartości koszyka oraz wyborze opcji dostawy zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”, 

e) wypełnić pola zaznaczone gwiazdkami jako pola wymagane oraz wybrać sposób wysyłki i metodę płatności. Należy zaznaczyć pole "Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu i politykę prywatności" oraz "Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat". Następnie zaznaczyć przycisk „Zamawiam i płacę”

 f) sprawdzić poprawność danych osobowych, a także wybranych produktów oraz zaznaczyć przycisk „Kupuje i płacę”.   

 1. Po złożeniu zamówienia w sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie przez Sprzedawcę złożenia zamówienia stanowi potwierdzenie przyjęcia go do realizacji. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
 2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.
 4.  Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 5. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

 

V. Anulowanie zamówienia przez Klienta

 

1. Zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane poprzez poinformowanie o anulowaniu zamówienia Sprzedawcy w drodze korespondencji e-mail na adres sklep@kocyk-exclusive.pl lub pod numerem telefonu +48 510-081-252 w terminie do dnia planowanej realizacji zamówienia.

 

VI. Faktury.

 

 1. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT jest obowiązany zaznaczyć pole „chcę otrzymać fakturę” podczas składania zamówienia oraz podać dane do faktury.
 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 3. Klient, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli chce otrzymać fakturę w formie papierowej powinien zawrzeć taką informację w polu „uwagi” podczas składania zamówienia..

 

VII. Sposoby płatności.

 

 1. Dostępnymi formami płatności są:
 • płatność przelewem tradycyjnym na numer rachunku: 82 1090 1665 0000 0001 3094 0299
 • płatność przy pomocy systemu PayU Polska
 • płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru przez Klienta lub Pełnomocnika.

2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci przelewu lub systemu PayU termin płatności za zamówienie wynosi 7 dni. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

 

VIII. Sposób, koszty oraz termin realizacji zamówienia.

 

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów stanowiących napoje alkoholowe w puncie sprzedaży położonym w Krakowie przy ul. Olszanickiej 85 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby (zwanej dalej Pełnomocnikiem) , która odbierze zamówione Produkty ze Sklepu i dostarczy je do Klienta.
 3. Klient może skorzystać z odbioru Towaru przeze Pełnomocnika zaproponowanego przez Sprzedawcę. W takim przypadku:
 • Klient upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi zamówionego Towaru,
 • Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi pobranego od Klienta wynagrodzenia za usługę Pełnomocnika
 • Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.
 1. Informacja o gotowości Produktów do odbioru ze Sklepu będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru  Produktów obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Zamówienie oraz weryfikacji jej danych na podstawie dowodu osobistego.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione Produkty nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

IX. Odmowa realizacji zamówienia

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia jeżeli:
 • Zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości lub pełnoletności Klienta,
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu,
 • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn braku zamówionych Produktów.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

 

X. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od wydania Produktów Klientowi.
 3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy)  oraz zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Produktu:

P.U.H. „KOCYK” Andrzej Koc

ul. Olszanicka 85

30-241 Kraków

 1. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu - Załącznik 1. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego Płatności.
 3. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu Płatności nie przysługuje Sprzedawcy w przypadku, w którym Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta.
 5. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

 

XI. Reklamacje, zwroty i wymiana towaru, rękojmia za wady.

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest wydanie Klientowi zamówionego Produktu wolnego od wad.
 2. W razie niezgodności Produktu ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 4. W razie niezgodności towaru z zamówieniem, Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia Sprzedawcy drogą korespondencji mailowej na adres e-mail sklep@kocyk-exclusive.pl lub tradycyjnej na adres ul. Olszanicka 85, 30-241 Kraków.
 6. Pisemna informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 7. Sprzedawca, jeśli uzna reklamację, wymienia towar na wolny od wad lub zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po odebraniu towaru przez Klienta i z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z korzystaniem z Witryny, w tym w procesie składania zamówień.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@kocyk-exclusive.pl . W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Sklepu, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

 1. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta Klienta. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania w witryny w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszelkie prawa do treści zawartych w witrynie, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

XIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu znajdują się w zakładce: Polityka Prywatności.  

ikona koperta

Newsletter

Dołącz do naszego newslettera. Nic Cię nie ominie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Czy masz ukończone 18 lat?